n9e-edge自动退出

Viewed 38

n9e-edge在触发一个带有回调命令--${ibex}/1的告警后,就自动退出了,而在非边缘上触发同样的报警确没有问题,这个是啥问题呢

goroutine 242086 [running]:
gorm.io/gorm.(*DB).getInstance(0x10?)
/home/runner/go/pkg/mod/gorm.io/gorm@v1.24.2/gorm.go:372 +0x18
gorm.io/gorm.(*DB).Where(0x10adb4a?, {0xf10fa0, 0xc000a1f010}, {0xc000a1f000, 0x1, 0x1})
/home/runner/go/pkg/mod/gorm.io/gorm@v1.24.2/chainable_api.go:157 +0x3c
github.com/ccfos/nightingale/v6/models.TaskTplGet(0xc0000a9200, {0x10adb4a, 0x6}, {0xc000a1f000, 0x1, 0x1})
/home/runner/work/nightingale/nightingale/models/task_tpl.go:81 +0x90
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/sender.handleIbex(0xc00021e0e0?, {0xc0003d7ec0, 0x9}, 0xc00087adc0, 0xc000a73978?, 0x200?, {{0xc000bf4700, 0x16}, {0xc000bda0a8, 0x4}, ...})
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/sender/callback.go:95 +0x192
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/sender.SendCallbacks(0x1?, {0xc000a1eff0?, 0x1, 0x15?}, 0xc00087adc0, 0x7f3fbdb2ecf8?, 0x0?, {{0xc000bf4700, 0x16}, {0xc000bda0a8, ...}, ...})
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/sender/callback.go:27 +0x16d
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/dispatch.(*Dispatch).Send(0xc0006a7680, 0xc0003e4000, 0xc00087adc0, 0xc000e22480)
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/dispatch/dispatch.go:229 +0x6b4
created by github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/dispatch.(*Dispatch).HandleEventNotify
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/dispatch/dispatch.go:146 +0x278

1 Answers

之前代码确实有点问题,最新的代码已经修复了,可以下载 main 分支的代码重新编译下二进制

# 下面夜莺代码
git clone https://github.com/ccfos/nightingale.git
cd nightingale

# 编译 n9e
make build

# 编译 n9e-edge
make build-edge

然后升级下中心端和边缘的 n9e