n9e服务端报错导致停止,已经发生了三次,大佬麻烦看下

Viewed 77

第一次报错:
panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
[signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0xe1076d]

goroutine 3985129 [running]:
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/process.(*Processor).Handle(0xc000200300, {0xc00081c480?, 0xa, 0xa}, {0x1282aca, 0x5}, 0x0?)
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/process/process.go:116 +0x6d
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/eval.(*AlertRuleWorker).Eval(0xc000a9e200)
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/eval/eval.go:108 +0xfc
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/eval.(*AlertRuleWorker).Start.func1()
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/eval/eval.go:78 +0x32
created by github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/eval.(*AlertRuleWorker).Start
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/eval/eval.go:72 +0x155

第二次报错:

panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
[signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0xe1076d]

goroutine 146378 [running]:
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/process.(*Processor).Handle(0xc00025a0c0, {0xc000dc78c0?, 0x5, 0x5}, {0x1282aca, 0x5}, 0x0?)
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/process/process.go:116 +0x6d
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/eval.(*AlertRuleWorker).Eval(0xc000c342c0)
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/eval/eval.go:108 +0xfc
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/eval.(*AlertRuleWorker).Start.func1()
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/eval/eval.go:78 +0x32
created by github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/eval.(*AlertRuleWorker).Start
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/eval/eval.go:72 +0x155

第三次报错
panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
[signal SIGSEGV: segmentation violation code=0x1 addr=0x0 pc=0xe1076d]

goroutine 74453 [running]:
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/process.(*Processor).Handle(0xc00062a000, {0xc0004ca150?, 0x2, 0x2}, {0x1282aca, 0x5}, 0x0?)
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/process/process.go:116 +0x6d
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/eval.(*AlertRuleWorker).Eval(0xc000c28680)
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/eval/eval.go:108 +0xfc
github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/eval.(*AlertRuleWorker).Start.func1()
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/eval/eval.go:78 +0x32
created by github.com/ccfos/nightingale/v6/alert/eval.(*AlertRuleWorker).Start
/home/runner/work/nightingale/nightingale/alert/eval/eval.go:72 +0x155

2 Answers

最新的代码已经修复这个问题了,着急的话,可以用 main 分支自己编译一个二进制,不着急的话,今天会再发一个版本,到时候可以升级下

建议升级到最新版

已经是最新版的。前端版本:6.0.0-ga.7
后端版本:v6.0.0-ga.7.0.2-a77dc15e363ae4ef375f4dacd73fd2d7e1e0095b